NMF verzekeringen, wat doen ze en wat kosten ze?

De NMF heeft een achttal verzekeringen ten behoeve van haar leden afgesloten. De NMF is verzekeringnemer terwijl de aangesloten leden (als ze zich aangemeld hebben) verzekerden zijn. Het loont de moeite om deze aanbiedingen te vergelijken met afzonderlijk afgesloten verzekeringen. Alleen clubs die lid zijn van de Nederlandse Modelspoor Federatie kunnen deze verzekeringen afsluiten via de NMF.

Een korte samenvatting van het NMF aanbod:

• Aansprakelijkheidsverzekering vereniging en stichting:
Deze verzekering is bedoeld om de vereniging financieel te beschermen tegen claims van derden. Indien het bestuur (of een verenigingslid) handelingen verricht waardoor een derde schade lijdt, kan de schadelijdende partij de vereniging aansprakelijk stellen. Zonder verzekering zal dan de vereniging of stichting moeten onderzoeken of er sprake is van schade is en of de geclaimde schadegrootte gerechtvaardigd is. Ook dient zij na te gaan of de vereniging daadwerkelijk aansprakelijk is. Is dat zo dan zal de schade betaald moeten worden. Vaak kan de clubkas dat niet dragen, zodat je met grote financiële brokken kan komen te zitten.
De aansprakelijkheidsverzekering neemt na de schademelding dat onderzoek naar schadegrootte en schuldvraag over. Indien de verzekerde schuldig is aan het voorval zal men de claim van de schadelijdende partij betalen. Zo niet dan voert men verweer en zal de claim van de benadeelde afgehouden worden met argumentatie. Je zou kunnen zeggen dat dit een passieve rechtsbijstand is.

De NMF heeft voor de aangesloten verenigingen en stichtingen een polis bij Centraal Beheer afgesloten. Het verzekerde bedrag is maximaal € 2.500.000. Er geldt een eigen risico van € 250 per gebeurtenis. Verzekerd is de hoedanigheid als vereniging of stichting (voor het bestuur, de leden, personeel en vrijwilligers werkzaam voor de vereniging of stichting). Schade aan ruimten ter beschikking gesteld voor tentoonstellingen of beurzen is meeverzekerd. Niet verzekerd is de schade tengevolge van diefstal, vermissing of zoekraken van zaken. Ook niet de schade die bezoekers van tentoonstellingen en beurzen veroorzaken.
Dit alles kost de vereniging slechts € 0,29 per lid. Hierbij komt nog wel 21% assurantiebelasting.

Noot: verenigingen met werkende stoommodellen (meer dan 3 bar keteldruk) hebben aanvullende voorwaarden. De premie voor die groep kent geen extra heffing.

• (Tijdelijke) Goederentransportverzekering:
Indien de vereniging, stichting of particulier weinig of onregelmatig naar evenementen gaat en daar modelspoor artikelen van de vereniging (of leden) meeneemt, loopt men de kans op beschadiging of verlies tijdens het laden en lossen, het transport èn het verblijf op de tentoonstelling. De NMF heeft ook hier bij Centraal Beheer een overkoepelende verzekering afgesloten. Men dient tenminste 2 dagen vóór elk evenement opdracht tot verzekering te geven (doorgeven: datum, evenement, adres en het te verzekeren bedrag). Het te verzekeren bedrag bestaat uit de nieuwwaarde van de materialen en een uurloon. In het verleden is bij een schade uitgegaan van een uurloon van € 7. Een hobbyuur mag je (helaas) niet vergelijken met een uurloon van bijvoorbeeld een automonteur.

De verzekering geschiedt op basis van “All Risks”. Een omschrijving kan zijn: alle van buiten komende oorzaken zijn verzekerd (stoten, vallen, diefstal, brand, aanrijding van/naar het evenement met de auto). Diefstal is echter pas gedekt als er aantoonbare braakschade is aan het gebouw waarin de goederen zich bevinden. Is bijvoorbeeld een hele kist met treinen “zomaar” weg dan is er geen dekking, vooropgesteld dat het gebouw zelf onbeschadigd is. Wat voorts niet verzekerd is als de schade voorkomt uit het gebruik zelf (een op de baan rijdende locomotief valt “zomaar” op de grond of er brandt een motor door tijdens het rijden).

Er geldt een eigen risico van € 110 per schadegeval. De verzekering is geldig in geheel Europa. Voor andere landen is het tarief op aanvraag.
De premie bedraagt € 1,35‰. Oftewel € 1,35 per € 1.000 verzekerd bedrag. Een polis met een verzekerd bedrag van € 15.000 kost maar € 20,25. U betaalt hier géén assurantiebelasting over.

De verzekering is maximaal € 250.000. per een zelfde vervoersmiddel. Maximaal € 25.000 van het verzekerd totaalbedrag per beurs kan aan worden gewend voor opruimkosten. Per beurs bedraagt het maximale verzekerd bedrag € 250.000; het is daarom van belang een verzekeringsopdracht vroegtijdig aan te melden.

• (Doorlopende) Goederentransportverzekering:
Op deze verblijfs- en transportverzekering zijn de zaken voor evenementen, het hele jaar door, 24 uren per dag, overal in geheel Europa verzekerd inclusief alle transporten in Europa. De voorwaarden zijn hetzelfde als bij de tijdelijke goederentransportverzekering met enig verschil dat deze verzekering het gehele jaar geldig is ongeacht het aantal beursbezoeken in Europa.

Ook persoonlijke leden van de bij een NMF aangesloten vereniging of stichting kunnen deze verzekering afsluiten via de aangesloten vereniging of stichting

Ook hier geldt een “All Risks” dekking. De modelspoor zaken zijn verzekerd tegen alle schaden onverschillig waardoor ontstaan. Ook hier wel een paar niet verzekerde onderwerpen: diefstal zonder braakschade aan het gebouw; eigen gebrek/bederf (het doorbranden van een motor).
Hier geldt een eigen risico van € 110 per schadegeval. De premie bedraagt € 8,10 ‰ per 1000 euro verzekerd bedrag. U betaalt hier geen assurantiebelasting over.

Een voorbeeld: een verzekering met een verzekerd bedrag van € 10.000 kost € 75 voor een Europa dekking. Daarvoor geldt de verzekering dan 24 uren per dag overal in Europa tijdens transport en beurzen (niet in de eigen clubruimte of opslag).

• Brandverzekering Bedrijfsmiddelen Goederen Inventaris:
Een uitgebreide dekking die de verenigingszaken / stichtingszaken verzekert tegen brand-, inbraak/diefstal-, storm- en waterschaden. Deze verzekering is bestemd voor gebouwen van steen met harde dekking. Ook inductieschade is meeverzekerd. Per 200 m² dient er een hand-brandblusser aanwezig te zijn (of een drukkabelhaspel). Het hang- en sluitwerk dienen ten minste 3 minuten inbraakwerend te zijn, gelijkstaand aan risicoklasse 1. Eigen risico € 250. Voor brand en bliksemschade is er geen eigen risico. Voor “normale” panden (stenen muren, daken met pannen gedekt of mastiek, goede sloten) is de premie slechts € 4,50‰. Er geldt géén minimumpremie.

Voor gebouwen die niet voldoen aan risicoklasse 1 is vaak een verzekering mogelijk met verhoogde premie. Gebouwen welke van een ander materiaal zijn van steen geldt een verhoogde premie (vraag naar de premie). Een inboedelverzekering per geval van meer dan € 100.000. verzekerd bedrag valt in een aantal gevallen in een hogere risicoklasse. Hier zijn andere tarieven van toepassing en zijn per geval opvraagbaar. Over de premie voor de brandverzekering dient 21% assurantiebelasting te worden betaald.

• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:
Al enkele jaren bestaat de privé, dus persoonlijke, aansprakelijkheid van bestuursleden van verenigingen en stichtingen. Het is een misverstand dat bestuursleden van vrijwilligers-organisaties niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor door hen gemaakte fouten. Dat zij dit werk vrijwillig uitvoeren maakt voor deze aansprakelijkheid geen verschil.

Bestuursleden kunnen aansprakelijk worden gesteld door “derden” zoals leveranciers en afnemers. Zij kunnen een claim indienen wanneer zij schade hebben geleden door fouten van een bestuurslid. Ook de Belastingdienst kan claimen. In de tweede plaats door de vereniging of stichting zelf. Want men dient als bestuurslid naar behoren te functioneren, zoals het een goed bestuurslid betaamt.

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit onbehoorlijke taakvervulling, te wijten aan verwijtbaar tekortschieten van (een van) de bestuurder(s). Claims gaan dus ten kosten van uw privévermogen. Met een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering dekt u zich in tegen dit risico.

De premie bedraagt € 110 per vereniging of stichting (met KvK inschrijving), exclusief 21% assurantiebelasting en biedt dekking tegen claims tot € 500.000 (vraag naar de specifieke voorwaarden bij deze verzekering). Deze verzekering kan alleen ingaan per 1 januari of 1 juli.

• Glasverzekering:
Heeft u vereniging of stichting de beschikking over een eigen pand, dan kan het aantrekkelijk zijn om onze voordelige glas verzekering af te sluiten. De premie bedraagt 0,24‰ van de waarde van het totale pand (opgegeven door de gemeente). Hierbij komt nog wel 21% assurantiebelasting. Voor een pand met een waarde van € 200.000 betaalt u € 53,24 inclusief assurantiebelasting. Voor de exacte voorwaarden kunt u terecht bij de verzekeringsafdeling van de NMF.

• Brandverzekering Bedrijfsgebouwen:
Heeft Uw vereniging of stichting de beschikking over een eigen pand, dan valt de voordelige brandverzekering voor gebouwen aan te raden. De totale waarde van het pand is van invloed op de hoogte van de premie. Ook is het voor de hoogte van de premie van belang uit welk materiaal het pand is opgebouwd en welke andere risicodragende activiteiten zich in of direct naast het gebouw afspelen. Deze verzekering kan de NMF u op maat aanbieden. De premie ligt, afhankelijk van eerder genoemde risicoprofielen, tussen de 0.50‰ en 1.00‰ van de herbouwwaarde van het totale pand (opgegeven door de gemeente). Hierbij komt nog wel 21% assurantiebelasting.

• NIEUW: Beursverzekering:
Wanneer uw club actief is in het organiseren van beurzen, is het altijd goed om na te denken over risico`s als aansprakelijkheid, brand en transport. De NMF denkt graag met u mee middels het geven van advies, welke situatie gebonden is.

De NMF kan op maat gemaakte beursverzekeringen voor u afsluiten. Wilt u bijvoorbeeld al uw deelnemers (met verschillende disciplines op het gebied van modelbouw) en handelaren in éénmaal verzekeren voor het risico op transport en brand, dan kan dit via de NMF gemakkelijk met een scherpe, situatieafhankelijke premie.

Meer weten of wilt u een speciaal geval bespreken? Mail, bel of schrijf naar de verzekeringsafdeling van de NMF. E-mail: verzekeringen@nmf.nl

Zet en drukfouten voorbehouden. Premie`s en voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen. Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend. Oktober 2017.

Print Friendly, PDF & Email